Povedali o Štefánikovi…

Každý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek odišiel nielen nám, ale i Francúzsku, ba i celému svetu.
T. G. Masaryk
 

 

 

V okamihu celkového triumfu národa zabíja sa muž, ktorý po celú dobu svojho vyhnanstva najväčšmi prispel k oslobodeniu svojho rodného kraja… Niet pochybnosti, že bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a bol jedným z najlepších ľudí, akých sme mali.
 E. Beneš
 
 
 
 
 
Je to jeden z najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne poznal.
Maršal F. Foch  
 
 
 
 
 

…úžasne srdečný, milý človek.
                                                                                              L. N. Tolstoj  
  
 
 
 
 
 
 
 
Často predo mnou hovoril o Slovensku a o slovenskom ľude, ale nikdy som od neho nepočul  jediného slova, ktoré by vyjadrovalo niečo iné než hlbokú náklonnosť k nemu, plnú poézie, než oddanú úctu a vrelú túžbu oslobodiť svojich rodákov.
Generál M. Janin
 
 
 
 
 
Bol nadaný neúnavnou činorodosťou, energický, schopný zotrvať na vrchole Mont Blancu niekoľko dní a aj niekoľko týždňov, živiac sa čímkoľvek, dokázal nespať a splni
ť všetky úlohy, nepochybovať o ničom, hoci sa mi jeho zdravie zdalo príliš krehké; generál minister Štefánik ostane v našich spomienkach typom muža celkom výnimočného.
C. Flamarion  
 
 
  
 
 
Ale to čo nemôžu slová vyjadriť, je vlastenecký zápal, ktorý z neho žiaril. Celý jeho život bol sústredený na boj za slobodu, a nebolo ničoho, čo spochybnilo jeho národnú vieru.
 M. J. Lacaze –francúzsky admirál
 
 
 
 
Ak naozaj neobmedzená oddanosť ideálu vlasti zaručuje Štefánikovi význačné miesto medzi veľkými mužmi, osloboditeľmi národov, potom zvláštne a charakteristické črty tohto muža zhrňujem takto: jeho pevná viera, ktorá nikdy nepoznala nerozhodnosť v dobách neistoty alebo skleslosť pri neúspechu, bola absolútne čistá nielen v poňatí, ale aj v prostriedkoch.
V. Orlando  
 
 
 
Bol oddaný svojej krásnej hvezdárskej vede, ale ešte väčšmi než vedu miloval umenie a poéziu. Pritom bol duša matematicky jasné a presná.
B. Pavlů 
 
 
 
Od prvého stretnutia ohromila ma jeho hlboká viera, ktorá napĺňala vnútro veľkého vlastenca, viera, ktorá ho viedla k tomu, že už vtedy pokladal existenciu československého štátu za istú, hoci rakúsko-uhorské mocnárstvo bolo ešte celistvé a vojensky silné, najmä po vyradení Ruska zo svetovej vojny.
Generál V. Zupelli 
 

 

 
Jeho duch mal najvzácnejšie vlastnosti: nezdolnú odvahu, pokojnú odhodlanosť, ktorej sa nemohli dotknúť ani údery osudu a rozvážnu múdrosť, ktorej priamu cestu ne

Veľvyslanec J. Jusserand narušila nijaká zištná vášeň. K tomu najrozmanitejšie vedomosti, a to všetko zastreté príjemnosťou, nie príliš známou u ľudí činu.

Kto vyjadrí jeho panovačnosť a jeho oddanosť, jeho veselosť a jeho iróniu, jeho obetavosť i jeho bezmedznú ctižiadosť? Kto vylíči tú nonšalantnosť i tú zázračnú činorodosť, tú neskrotnú energiu i ten nákazlivý pôvab, tú vieru v ideál, poopravenú rozčarovaným úsudkom, tú politiku veľkého štýlu a ten sklon k nežnej malichernosti, tú potrebu prepychu a to odvracanie sa od vecí svetských, tú sympatiu k poníženým napriek všetkej nedôvere k ľuďom, to pohŕdanie ženami a tú vrelosť v láske, tú trpezlivosť v štúdiu, tie meditácie o hviezdach, tú túžbu po mučeníctve…

Žurnalistka L. Weissová  

 
Dielo Štefánikovo je na prvý pohľad jediným zázrakom… Myslím si, že Štefánik bol rýdzim Slovákom práve týmito stránkami svojej osobnosti: neustále vrel, neustále kypel plánmi, podnetmi, neustále pracovala jeho obraznosť. Vynaliezavosť, bádavosť, opravdivosť, nekompromisnosť mravná i tvorivá boli asi jeho darmi osobnými; ale oheň a vášeň, s ktorou uskutočňoval myslenie vo veľkých rozmeroch, a pritom kúzlo osobnosti, krásny spoločenský takt a vkus, jeho rytierskosť a veľkodušnosť – v tých, okrem vlastnosti osobnej, je i čosi slovensky typického a vlastného čistému, rýdzemu géniu jeho kmeňa.
F. X. Šalda  
 
 
…Byl to kosmopolita, který byl pevně svázán se svou zemí a který vždy byl hrdým Slovákem. Zájem Slovenska a jeho lidu byl základní osou jeho konání… Splaťme naším dětem, studentům i sobě samým velký dluh, který vytvořil režim slepě nenávidějící vše a každého, kdo svými postoji a názory stál proti jeho lži. Připomínejme si odkaz, myšlenky a cíle Milana Rastislava Štefánika nejen ve dnech významných výročí, ale neustále.       
V. Havel (v prejave na spomienkovej slávnosti na mohyle v  r. 1990)