Zákon o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko

Zákon NR SR č. 402/2000 Z. z.  o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.
§2
Na ocenenie mimoriadnych zásluh Milana Rastislava Štefánika uvedených v §1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Milana Rastislava Štefánika a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie jeho krédo „Veriť, milovať, pracovať“ a zobrazí sa faksimile jeho podpisu.
§3
1) Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle je pietne miesto.
2) Návštevník Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle je povinný správať sa s úctou voči osobe Milana Rastislava Štefánika a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.
§4
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2001.