Nitra

Zakladajúca schôdza klubu bola 2. marca 2005 za účasti 9. členov SMRŠ a záujemcov o členstvo v klube. Na nej si zvolili trojčlenný výbor a za predsedu Ing. Jána Maniačeka st. Odvtedy sa rozvíjala a stále prebieha činnosť podľa ročných plánov zostavených výborom, ktoré pravidelne štvrťročne kontroluje a doplňuje. Členské schôdze dvakrát ročne schvaľujú a kontrolujú plnenie plánovaných úloh. V programe  každej členskej schôdze bola prednáška o Štefánikovi alebo o niektorých významných Slovákoch. Prednášali profesor J. Fuska, P. Uhlík, profesor J. Michálek, Dr. F. Kele a ďalší. Na členských schôdzach zúčastňoval sa predseda SRMŠ Ing. Ján Tatara a informoval o aktivitách vedenia  spoločnosti a činnosti jednotlivých klubov.

Uskutočňujú každoročne jeden, alebo dva zájazdy na Bradlo a po stopách Štefánika aj významných Slovákoch.

V Ponitrianskom múzeu, v Dome Matice slovenskej a v Krajskom osvetovom stredisku zorganizovali výstavy o živote a práci Štefánika, jeho pamätníkoch a o činnosti klubu. Každý  rok majú 5 až 15 prednášok a besied o Štefánikovi v školách, knižniciach, Krajskom osvetovom stredisku a pre iných záujemcov v mestách a obciach.

Iniciovali postavenie sochy generála M. R. Štefánika v Nitre. Jej realizáciu považujú za rozhodujúcu úlohu k čomu boli a sú zamerané aj zbierky a kontakty s akademickým sochárom Miroslavom Tomaškom z Bánoviec nad Bebravou.

Predseda klubu pripravil a vystavuje exponáty o živote a činnosti Štefánika: „Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat“, „Milan Rastislav Štefánik, veľký Slovák a Európan“, „Nitra a Štefánik“ a „Osudy pamätníkov Štefánika“. Na mnohých filatelistických výstavách sú oceňované zlatými a pozlátenými medailami. Môže ich požičať na vystavenie do ďalších klubov SMRŠ.

Pre informáciu členom, sympatizantom, predstaviteľom mesta a záujemcom vydáva klub každoročne v prvom a v druhom polroku INFORMÁTOR o činnosti SMRŠ a klubu.

Do informačných skriniek miestnych častí Nitry, vždy v máji, dáva príspevok o Štefánikovi.
Klub vedie od začiatku svojej existencie kroniku z ktorej je vidieť jeho bohatú činnosť.
V roku 2012 má klub 34 členov a prácu organizuje päťčlenný výbor s predsedom Ing. Jánom Maniačekom st.

                                                                                                  Ing. Ján Tancik